Förbättra effektiviteten

Under 2017 uppnådde Essity 1 231 MSEK i ökade kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingarna är ett resultat av Essitys fokus på ständiga förbättringar längs hela värdekedjan. Genom att maximera produktionen, kontinuerligt finna sätt att reducera material-, energi- och logistikkostnader och minimera avfallet, sänker vi våra kostnader och förbättrar det finansiella resultatet samtidigt som vi minskar miljöpåverkan.

Machine (photo)

Essity drar nytta av globala skalfördelar och kunskaper för att effektivisera i alla delar av verksamheten och etablera en produktions- och leverantörskedja i världsklass. Två globala funktioner ansvarar för inköp, produktion, logistik och teknologi: Global Hygiene Supply Personal Care och Global Hygiene Supply Tissue.

Säkerhet har högsta prioritet

Essity har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Under 2017 förolyckades tyvärr en entreprenör i samband med en brand vid vår fabrik i Svetogorsk i Ryssland. Dödsfallet understryker vikten av att säkerhetsarbetet ständigt måste prioriteras och utvecklas. Essity arbetar för att skapa en kultur där säkerhet har högsta prioritet och där riskabla arbetsförhållanden och beteenden omedelbart rapporteras och åtgärdas för att förhindra framtida olyckor. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i syfte att alla i organisationen ska kunna upptäcka och eliminera risker.

Under 2017 minskade olycksfrekvensen med 6 procent och under 2014–2017 minskade den med 38 procent. Målet är att reducera olycksfrekvensen med 50 procent mellan 2014 och 2020.

Minskad resursförbrukning

För att nå målet att bidra till ett cirkulärt och hållbart samhälle och samtidigt öka kostnadsbesparingarna har Essity under året arbetat med att minska resursförbrukningen. Essity driver två program, ESAVE och MSAVE, för att sänka energi- och materialförbrukningen. Programmen syftar till att uppnå kostnadsbesparingar och minimera miljöpåverkan. Våra produktionsanläggningar världen över delar kunskap och förbättringsåtgärder för att nå bästa resultat. Inköp av råmaterial samordnas centralt för att dra nytta av skalfördelar och vi ökade besparingarna från prisförhandlingar under året. Inom affärsområdet Personal Care har ett arbete genomförts under året för att öka flexibiliteten genom att snabbare kvalificera nya material och leverantörer, vilket bidragit till ytterligare besparingar inom inköp.

Under 2017 implementerades ESAVE-projekt som resulterade i att energiförbrukningen minskade med 0,4 procent per ton producerade produkter. Koldioxidutsläppen i relation till produktionsnivån minskade med 1,3 procent.

Digitalization for improved efficiency (photo)

Digitalisering för förbättrad effektivitet

Inom produktion används dataanalys i allt större utsträckning för att öka produktkvalitet och minska risken för variationer i kvaliteten. Genom dataanalys upptäcker vi snabbt variationer och kan fastställa orsaken till dessa och därmed genomföra åtgärder snabbare. Det har lett till högre produktkvalitet och även att vår produktion kan hantera högre grad av komplexitet och innovationstakt.

Genom att utrusta maskinerna med QR-koder har vi förenklat för våra maskinoperatörer att snabbt hitta relevant dokumentation om maskinen som till exempel inställningar, tekniska ritningar, arbetsinstruktioner och leverantörsuppgifter. Maskinoperatörer skannar QR-koden på maskinen med en mobilenhet och får direkt tillgång till relevant dokumentation och därmed kan exempelvis stopp i produktionen snabbare åtgärdas.

ener.com (logo)

ESAVE

Essity har fått erkännande för insatser för att bekämpa klimatförändringar genom förbättrad energianvändning. Nyligen vann Essity ener.CON Europe Award 2017, en utmärkelse för energieffektivitet. Essitys tillvägagångssätt inom området lovordades, till exempel en företagskultur som kännetecknas av resurseffektivt tänkande, beteendemässig förändring, smarta investeringar och ett avancerat IT-system som delar information globalt i realtid.

Digitalisering för en produktion i världsklass

Under året har arbetet med att öka kapacitetsutnyttjandet vid våra produktionsanläggningar fortsatt, exempelvis genom att minska antalet oplanerade stopp, öka maskinhastigheten samt investeringar i digitala lösningar. Genom digitala lösningar som självreglerande maskiner, smarta sensorer, dataanalyser, samt robotbaserad processautomatisering kan vi öka produktkvalitet, produktionstakt och flexibilitet.

Essitys arbete med att öka maskineffektiviteten innebär att befintliga produktionslinjer kan utnyttjas bättre. Etableringen av en mer effektiv och flexibel produktion möjliggör snabbare kundanpassningar och att innovationer når marknaden snabbare. Global Hygiene Supply arbetar i nära samarbete med våra innovationsteam för att utveckla rätt teknologi och säkra tillgång till optimala material för att säkerställa både snabbhet och kvalitet i våra produktlanseringar.

Tissue Roadmap

För att förbättra effektiviteten och öka värdeskapandet inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene lanserades Tissue Roadmap under 2016. Genom Tissue Roadmap arbetar Essity för att uppnå lägsta kostnadsposition med bästa kvalitet på varje marknad där vi väljer att konkurrera. Det är en plan för att skapa en leverantörs- och produktionskedja i världsklass, förbättra kostnads- och kapitaleffektiviteten, säkerställa kapacitet för framtida tillväxt samt möjliggöra snabbare produktionsanpassningar i samband med innovationer och produktuppgraderingar. Planen kombinerar strukturella och organiska effektiviseringsmöjligheter i leverantörs- och produktionskedjan med kapacitetsexpansion på utvalda marknader.

För att hantera en tuffare marknad med högre råvarukostnader intensifierades arbetet inom Tissue Roadmap under 2017, vilket resulterade i ökade kostnadsbesparingar.

Essity har under året vidtagit åtgärder för att stärka mjukpappersverksamheten på flera marknader. För att möta en ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet investerar Essity i en TAD-maskin (through-air drying) i Storbritannien. Dessutom stängde vi en äldre mjukpappersmaskin och avyttrade en mjukpappersanläggning i Storbritannien. För att ytterligare stärka konkurrenskraften och möjliggöra framtida tillväxt i Mexiko beslutade vi att investera vid en av bolagets mjukpappersanläggningar i landet. Investeringen stärker produkterbjudandet av högkvalitativt mjukpapper under varumärket Regio. För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom Professional Hygiene-verksamheten i Nordamerika avvecklade Essity en mjukpappersanläggning i USA under 2017.