B2. Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader per funktion och kostnadsslag

Rörelsens kostnader per funktion

MSEK

2017

2016

2015

RR Kostnad för sålda varor

–76 899

–72 438

–71 898

RR Försäljnings- och administrationskostnader

–19 130

–16 965

–16 216

RR Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

–560

–159

–133

RR TB2:1 Jämförelsestörande poster

–940

–2 825

–786

Summa

–97 529

–92 387

–89 033

Se även kapitlet Beskrivning av kostnader för beskrivning av kostnader.

Rörelsens kostnader per kostnadsslag

MSEK

Not

2017

2016

2015

1)

Inklusive jämförelsestörande poster

2)

Inklusive transaktionskostnader samt återföring av realiserad omräkningsdifferens i avyttrade företag till resultaträkningen.

TB2:2 Övriga intäkter

 

1 045

970

923

Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete1)

 

172

–82

640

Råvaror och förnödenheter1)

 

–38 191

–36 442

–37 271

Personalkostnader1)

C1

–20 142

–17 983

–16 943

TB2:3 Övriga rörelsekostnader1)

 

–34 444

–33 242

–31 654

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar1)

D1

–853

–380

–275

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar1)

D2

–4 871

–4 764

–4 489

Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar1)

D1

–132

–137

–497

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar1)

D2

–254

–420

–375

Nedskrivningar intresseföretag1)

 

–62

Resultat vid försäljning av värdepapper1)

 

970

Omvärdering av tidigare ägd intresseföretagsandel1)

F6

72

0

Resultat vid avyttring1)2)

 

69

93

Summa

 

–97 529

–92 387

–89 033

TB2:1 Jämförelsestörande poster

TB2:1 Fördelning jämförelsestörande poster per kostnadsslag

MSEK

2017

2016

2015

Nedskrivningar lager av färdiga produkter och produkter i arbete

–4

–156

–29

Råvaror och förnödenheter

–102

–16

Personalkostnader

–69

–76

–295

Övriga rörelsekostnader

–620

–1 948

–482

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

–2

–43

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

–36

Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar

–132

–137

–497

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar

–254

–420

–375

Nedskrivningar av intresseföretag

–62

Omvärdering av tidigare ägd intresseföretagsandel

72

Resultat vid avyttring

69

93

Resultat vid försäljning av värdepapper

970

Summa

–940

–2 825

–786

TB2:1 Fördelning jämförelsestörande poster per kategori

MSEK

2017

Kostnader för delning av SCA i två noterade bolag

–550

Integrerings- och transaktionskostnader relaterade till förvärvet av BSN medical samt varulagervärdering hänförlig till förvärvsbalansen

–435

Avveckling av produktionsanläggning för mjukpapper i USA

–255

Omstruktureringskostnader för stängning av mjukpappersmaskin i Storbritannien

–75

Upplösning av reservering för konkurrensmål i Polen

265

Övrigt

110

Summa

–940

År 2016 avsåg jämförelsestörande poster främst kostnader för legala tvister (–1 086 MSEK), kostnader för nedläggning av produktionsanläggningar för mjukpapper i Spanien och Frankrike (–757 MSEK), nedläggning av verksamheten i Indien (–374) MSEK samt barnblöjverksamheten i Mexiko (–174 MSEK), kostnader i samband med förvärvet av Wausau Paper Corp. (–204 MSEK), transaktionskostnader BSN medical (–143 MSEK) samt övriga kostnader (–87 MSEK).

År 2015 avsåg jämförelsestörande poster främst nedskrivning av varumärken relaterat till barnblöjverksamheten i Mexiko och Everbeauty-förvärvet i Taiwan (–465 MSEK), nedskrivning av anläggningstillgångar avseende främst tillverkning av mjukpapper i Frankrike och barnblöjor i Mexiko (–375 MSEK), integrationskostnader i samband med förvärvet av Georgia Pacific (–440 MSEK), kostnader i samband med avyttring av affärsflyget (–170 MSEK), resultat vid försäljning av värdepapper (970 MSEK) samt övrigt (306 MSEK) vilket inkluderar transaktionskostnader.

För information om Jämförelsestörande poster per segment hänvisas till not B1 Rapportering för segment.

TB2:2 Övriga intäkter

MSEK

2017

2016

2015

Försäljning som inte tillhör kärnverksamheten

1 045

970

923

Summa

1 045

970

923

TB2:3 Fördelning av övriga rörelsekostnader

MSEK

2017

2016

2015

1)

Efter avdrag för energiintäkter med 227 (194; 191) MSEK.

Transportkostnader

–7 425

–7 120

–7 108

Energikostnader1)

–4 498

–4 448

–4 925

Inköpta färdiga varor för vidareförsäljning

–5 053

–3 739

–3 464

Marknadsföringskostnader

–5 777

–5 504

–5 207

Reparation och underhåll

–2 436

–2 537

–2 227

IT, telefoni och hyror

–1 380

–1 445

–1 307

Övriga rörelsekostnader, produktion

–3 671

–3 291

–3 417

Övriga rörelsekostnader, distribution, försäljning och administration

–3 644

–3 090

–3 340

Övrigt

–560

–2 068

–659

Summa

–34 444

–33 242

–31 654

Övriga upplysningar

Valutakurseffekter bidrar negativt till rörelseresultatet med –10 (–97; –189) MSEK. Erhållna statliga bidrag har reducerat rörelsens kostnader med 65 (41; 47) MSEK. Kostnader för forskning och utveckling uppgick till –1 239 (–1 211; –1 055) MSEK under perioden.