Den globala hygien- och hälsomarknaden

Marknaden för personal care omfattar marknaden för Essitys affärsområde Personal Care och marknaden för tissue omfattar marknaden för Essitys affärsområden Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Den globala hygien- och hälsomarknaden uppgick under 2017 till cirka 1 090 miljarder SEK, varav den globala marknaden för personal care uppgick till cirka 540 miljarder SEK och den globala marknaden för tissue uppgick till cirka 550 miljarder SEK. Den globala marknaden för personal care är indelad i baby care (cirka 230 miljarder SEK), feminine care (cirka 125 miljarder SEK), incontinence products (cirka 90 miljarder SEK) och medical solutions (cirka 95 miljarder SEK). Den globala marknaden för tissue är indelad i consumer tissue (cirka 405 miljarder SEK) och professional hygiene (cirka 145 miljarder SEK).

Marknadstillväxten påverkas positivt av globala trender avseende hygien och hälsa och en ökad medvetenhet, i synnerhet på tillväxtmarknaderna, om hygienens betydelse för att förbättra hälsan och undvika sjukdomar.

Den globala marknaden för hygien- och hälsoprodukter var utmanande under 2017.

Marknaden för tissue

Förändringar i den globala demografin som befolkningsökning, främst beroende av lägre spädbarnsdödlighet och ökad livslängd, samt ökad disponibel inkomst talar för en fortsatt god tillväxt för tissue. Ökad disponibel inkomst leder till att fler människor prioriterar hygien när behoven av mat och boende är eller börjar bli tillgodosedda. Tillväxtpotentialen för tissue bedöms vara störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandeln utvecklas snabbt. Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknader är att tissuekonsumtionen per capita och år i östeuropa endast är cirka en tredjedel av konsumtionen i västeuropa. På de mogna marknaderna sker tillväxt som ett resultat av förändrad livsstil och innovationer som leder till ett ökat användande.

Under 2017 uppvisade den europeiska marknaden för consumer tissue låg tillväxt och ökad konkurrens. Den kinesiska consumer tissue marknaden uppvisade högre efterfrågan.

De europeiska och nordamerikanska marknaderna för professional hygiene uppvisade låg tillväxt.

Essitys konkurrenter inom tissue inkluderar Georgia-Pacific, Hengan, Kimberly-Clark och Sofidel.

Marknaden för personal care

Den ökade konsumtionen av personal care stöds av gynnsamma demografiska trender på både tillväxtmarknader och mogna marknader. Förändringar i den globala demografin som befolkningsökning, främst beroende av lägre spädbarnsdödlighet och ökad livslängd, samt ökad disponibel inkomst talar för fortsatt god tillväxt för personal care. Ökad disponibel inkomst leder till att fler människor prioriterar hygien när behoven av mat och boende är eller börjar bli tillgodosedda. Tillväxtpotentialen för personal care är störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandeln utvecklas snabbt. Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknaderna är att konsumtionen av incontinence products i Asien är cirka en sjättedel av konsumtionen i Västeuropa. På de mogna marknaderna har baby care och feminine care nått en hög marknadspenetration. För vissa produktsegment har incontinence products däremot fortfarande en relativt låg marknadspenetration på mogna marknader. Särskilt låg är den bland män, vilket Essity anser kan bero på låg medvetenhet och stigman kring inkontinens.

Inkontinens, som är klassat som en sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO), drabbar 4–8 procent av världens befolkning, vilket motsvarar ungefär 400 miljoner människor. Mycket tyder på att andelen drabbade ökar över hela världen som en följd av en åldrande befolkning. År 2020 beräknas antalet personer i världen över 60 år ha ökat till över en miljard. Förekomsten av inkontinens bland personer över 65 år beräknas vara mellan 15 och 20 procent.

En åldrande befolkning och en ökad förekomst av kroniska tillstånd förväntas öka efterfrågan på incontinence products och medical solutions.

Under 2017 uppvisade de europeiska och nordamerikanska marknaderna för incontinence products inom vårdsektorn högre efterfrågan, dock med fortsatt prispress till följd av intensiv konkurrens, medan detaljhandelsmarknaderna uppvisade god tillväxt men med fortsatt hög konkurrens. Tillväxtmarknaderna uppvisade en högre efterfrågan. Den globala marknaden för medical solutions uppvisade stabil tillväxt. I Europa var efterfrågan på baby care och feminine care stabil. På tillväxtmarknaderna ökade efterfrågan på baby care och feminine care. Den globala marknaden för baby care och flera marknader för feminine care präglades av ökad konkurrens och kampanjaktivitet.

Essitys konkurrenter inom personal care inkluderar Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Unicharm och 3M.

Hygien- och hälsomarknaden

Globala marknaden per region

Hygien- och hälsomarknaden – Globala marknaden per region (cirkeldiagram)

Consumer Tissue och Professional Hygiene

Essitys marknadspositioner

Consumer Tissue och Professional Hygiene – Essitys marknadspositioner (grafiskt)

Professional Hygiene – global marknad

Professional Hygiene – global marknad (cirkeldiagram)

Användning av tissue

Consumer Tissue och Professional Hygiene – Användning av tissue (stapeldiagram)

Consumer Tissue – global marknad

Consumer Tissue – global marknad (cirkeldiagram)
Produkter (foto)

Källa: Informationen har sammanställts av Essity i presentationssyfte, grundat på statistik hämtad från externa marknadskällor, däribland IRI, RISI, Price Hanna Consultants och National Macro Economics.

Personal Care

Essitys marknadspositioner

Personal Care – Essitys marknadspositioner (grafiskt)

1) Inom medical solutions, på den marknad bolaget är verksamt, är Essity världens fjärde största aktör.

Personal care – global marknad

Personal care – global marknad (cirkeldiagram)

Användning av incontinence products

Personal Care – Användning av incontinence products (stapeldiagram)

Användning av baby care

Personal Care – Användning av baby care (stapeldiagram)

Användning av feminine care

Personal Care – Användning av feminine care (stapeldiagram)
Produkter (foto)

Källa: Informationen har sammanställts av Essity i presentationssyfte utifrån statistik hämtad från externa marknadskällor, däribland IRI, Price Hanna Consultants och National Macro Economics.