E6. Derivat och säkringsredovisning

RP Redovisningsprinciper

Redovisning av derivat som används i säkringssyfte

Samtliga derivat redovisas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Resultat vid omvärdering av derivat som används för säkring redovisas enligt nedan. Vid användning av säkringsredovisning dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Bedömningen av säkringens effektivitet dokumenteras, både vid ingången av transaktionen och löpande. Med effektivitet avses till vilken grad säkringsinstrumentet motverkar värdeförändringar i en säkrad posts verkliga värde eller kassaflöde. Ineffektiv del redovisas direkt i resultaträkningen.

Kassaflödessäkring

Resultat vid omvärdering av derivat avsedda för kassaflödessäkringar redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat och återförs till resultaträkningen i den takt som det säkrade kassaflödet påverkar resultaträkningen. Om säkringsrelationen avbryts och kassaflödet ändå förväntas inträffa redovisas resultatet i eget kapital under övrigt totalresultat tills kassaflödet påverkar resultatet. Om säkringen avser en balanspost, överförs resultatet från det egna kapitalet till den tillgång eller den skuld som säkringen avser i samband med att värdet för tillgången eller skulden fastställs för första gången. I de fall det prognostiserade kassaflödet som ligger till grund för säkringstransaktionen inte längre bedöms som troligt överförs det ackumulerade resultatet som redovisats i eget kapital under övrigt totalresultat direkt till resultaträkningen. Kassaflödessäkringar avseende energi redovisas bland energikostnaderna, det vill säga kostnad för såld vara. Transaktionsexponeringens kassaflödessäkringar redovisas i koncernens nettoomsättning och kostnader. Kassaflödessäkringar avseende räntekostnader redovisas i finansnettot.

Säkring av nettoinvestering i utlandet

Resultat vid omvärdering av derivat avsedda att säkra Essitys nettoinvesteringar i utlandsverksamhet redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat. De ackumulerade resultaten i det egna kapitalet redovisas i resultaträkningen vid en eventuell avyttring av utlandsverksamheten.

Säkring av verkligt värde

Resultat vid omvärdering av derivat som avser säkringar av verkligt värde, redovisas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt värde på den tillgång eller den skuld som säkringen avser. Det innebär för Essity att de långfristiga lån som är föremål för säkringsredovisning diskonteras utan kreditspread till marknadsränta och tillhörande räntederivats kassaflöden diskonteras till samma ränta.

Ekonomiska säkringar

I de fall Essity gör ekonomiska säkringar utan att transaktionerna möter kraven för säkringsredovisning enligt IAS 39, redovisas förändringar av verkligt värde på säkringsinstrumentet direkt i resultaträkningen.

Utestående derivat

 

 

Varav

MSEK

Summa

Valuta1)

Ränta

Energi

1)

Utestående före kvittningsrätt är nominellt 100 661 (110 115, 135 448) MSEK.

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

Nominellt

86 503

69 073

15 885

1 545

Tillgång

1 555

891

425

239

Skuld

592

565

12

15

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

Nominellt

56 599

38 695

16 094

1 810

Tillgång

1 259

351

561

347

Skuld

705

664

11

30

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

Nominellt

84 713

64 639

18 133

1 941

Tillgång

1 225

660

538

27

Skuld

1 090

516

121

453

Kvittning av utestående derivat

MSEK

Tillgångar

Skulder

 

 

 

31 december 2017

 

 

Bruttobelopp

1 669

706

Kvittningsbara belopp

–114

–114

Nettobelopp redovisat i balansräkningen

1 555

592

ISDA avtal vars transaktioner inte kvittas i balansräkningen

–471

–471

Netto efter kvittning enligt ISDA avtal

1 084

121

 

 

 

31 december 2016

 

 

Bruttobelopp

2 394

1 840

Kvittningsbara belopp

–1 135

–1 135

Nettobelopp redovisat i balansräkningen

1 259

705

ISDA avtal vars transaktioner inte kvittas i balansräkningen

–288

–288

Netto efter kvittning enligt ISDA avtal

971

417

 

 

 

31 december 2015

 

 

Bruttobelopp

2 236

2 101

Kvittningsbara belopp

–1 011

–1 011

Nettobelopp redovisat i balansräkningen

1 225

1 090

ISDA avtal vars transaktioner inte kvittas i balansräkningen

–472

–472

Netto efter kvittning enligt ISDA avtal

753

618

Balansräkning

Essity använder finansiella derivat för att hantera valuta-, ränte- och energiprisrisker. För beskrivning av hur Essity hanterar dessa risker hänvisas till Risk och riskhantering. Ovan visas en tabell för de derivat som har påverkat koncernens balansräkning den 31 december 2017. För mer information avseende derivat i balansräkningen, se not E1 Finansiella instrument per kategori.

Resultaträkning

Säkringar avseende transaktionsexponeringen har påverkat periodens rörelseresultat med –106 (64; 46) MSEK. Nettomarknadsvärdet uppgick vid årsskiftet till –9 (45; 28) MSEK. Valutasäkringar ökade anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 10 (minskade 5; minskade 1) MSEK. Nettomarknadsvärdet uppgick vid årsskiftet till 20 (24; –17) MSEK. Energiderivat har påverkat periodens rörelseresultat med 90 (–239; –241) MSEK. Energiderivat hade vid årsskiftet ett utestående marknadsvärde om 225 (317; –426) MSEK. Derivat har påverkat periodens räntenetto med –289 (–68; 16) MSEK. Nettomarknadsvärdet på utestående räntederivat uppgick vid årsskiftet till 413 (550; 417) MSEK. För mer information avseende finansnettot, se not E7 Finansiella intäkter och kostnader.

Känslighetsanalys

Essity har gjort känslighetsanalyser på exponering av risk i finansiella instrument per den 31 december 2017 med antaganden om marknadsrörelser som anses rimligt möjliga på ett års sikt. Om den svenska kronan ensidigt hade försvagats/förstärkts med 5 procent mot alla valutor skulle utestående finansiella säkringar, leverantörsskulder och kundfordringar minskat/ökat periodens resultat före skatt med 54 (4; 6) MSEK.

Om den svenska kronan ensidigt hade försvagats/förstärkts med 5 procent skulle valutasäkringar som avser anläggningstillgångars anskaffningsvärde ökat/minskat det egna kapitalet med 0 (1; 0) MSEK. Om energipriserna hade ökat/minskat med 20 procent skulle utestående finansiella säkringar avseende naturgas och elektricitet, allt annat lika, minskat/ökat periodens energikostnader med 214 (203; 146) MSEK. Utöver resultateffekten skulle det egna kapitalet ökat/minskat med 120 (107; 57) MSEK. Koncernens totala energikostnad skulle dock påverkas annorlunda med beaktande av leveransavtalens prisrisk.

Utestående derivat med säkringsredovisning1)

MSEK

Tillgång

Skuld

Netto

Skatt

Säkrings­reserv efter skatt

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

Derivat med säkringsredovisning i säkringsreserv

 

 

 

 

 

Kassaflödessäkringar

 

 

 

 

 

Energirisk

216

–14

202

–50

152

Valutarisk

33

–15

18

–4

14

Summa

249

–29

220

–54

166

Derivat med säkringsredovisning utan säkringsreserv

 

 

 

 

 

Säkring av nettoinvestering i utlandet

 

 

 

 

 

Valutarisk2)

60

–230

–170

 

 

Säkring av verkligt värde

 

 

 

 

 

Ränterisk

425

–12

413

 

 

Summa

734

–271

463

–54

166

Utestående derivat med säkringsredovisning1)

MSEK

Tillgång

Skuld

Netto

Skatt

Säkrings­reserv efter skatt

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

Derivat med säkringsredovisning i säkringsreserv

 

 

 

 

 

Kassaflödessäkringar

 

 

 

 

 

Energirisk

241

–18

223

–59

164

Valutarisk

6

–6

Summa

247

–24

223

–59

164

Derivat med säkringsredovisning utan säkringsreserv

 

 

 

 

 

Säkring av nettoinvestering i utlandet

 

 

 

 

 

Valutarisk2)

704

–537

167

 

 

Säkring av verkligt värde

 

 

 

 

 

Ränterisk

561

–8

553

 

 

Summa

1 512

–569

943

–59

164

MSEK

Tillgång

Skuld

Netto

Skatt

Säkrings­reserv efter skatt

1)

Utestående derivat med säkringsredovisning ingår i tabellen Utestående derivat.

2)

Derivat före kvittning.

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

Derivat med säkringsredovisning i säkringsreserv

 

 

 

 

 

Kassaflödessäkringar

 

 

 

 

 

Energirisk

–302

–302

82

–220

Valutarisk

–2

–2

–7

–9

Summa

–304

–304

75

–229

Derivat med säkringsredovisning utan säkringsreserv

 

 

 

 

 

Säkring av nettoinvestering i utlandet

 

 

 

 

 

Valutarisk2)

860

–259

601

 

 

Säkring av verkligt värde

 

 

 

 

 

Ränterisk

538

–115

423

 

 

Summa

1 398

–678

720

75

–229

Resultat från säkring av nettoinvestering i utlandet redovisas i omräkningsreserven se not E8 Eget kapital. Resultat från säkringar av verkligt värde redovisas direkt i resultaträkningen.

Säkringsreserv i eget kapital

Valutaderivat avseende säkring av transaktionsexponering förfaller huvudsakligen under första kvartalet 2018. Resultatet efter skatt kommer påverkas negativt med 1 (positivt 2; 0) MSEK med oförändrade valutakurser. Valutaderivat avseende säkring av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde förfaller fram till och med november 2019. Anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden kommer minska med 15 (öka 2; öka 9) MSEK efter skatt med oförändrade valutakurser.

Derivat som avser att säkra energikostnaderna i koncernen förfaller under 2018 och 2019. Koncernens resultat efter skatt kommer att påverkas positivt med 152 (positivt 164; negativt 220) MSEK med oförändrade priser.

Säkring av nettoinvesteringar

Essity har säkrat nettoinvesteringar i ett antal utvalda legala enheter i syfte att uppnå önskad fördelning av nettolåneskulden i förhållande till tillgångarna så att nyckeltal som är viktiga för företagets kreditbetyg skyddas långsiktigt. Resultat från säkringspositioner har påverkat det egna kapitalet med totalt –1 968 (–437; 58) MSEK under året. Resultatet är till stor del hänförbart till säkringar av nettoinvesteringar i USD. Marknadsvärdet av utestående säkringstransaktioner uppgick vid periodens slut totalt till 170 (167; 601) MSEK. Essity säkrade vid årsskiftet nettoinvesteringar i utlandet uppgående till netto –15 384 MSEK. Essitys totala utländska nettoinvesteringar uppgick till 65 389 MSEK vid årsskiftet.