Så här styrs Essity

Bolagsstämma

Essitys högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för sina aktier. Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och revisor. Årsstämman beslutar också om ersättning till styrelsens ledamöter och fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Essity har två noterade aktieslag: A- och B-aktier. Varje A-aktie representerar tio röster medan varje B-aktie representerar en röst. I övrigt finns inga begränsningar ifråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma.

Valberedning

Aktieägarna utser på årsstämman valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöterna ska utses. Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören och annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot i valberedningen. Valberedningen har till huvuduppgift att bereda och lämna förslag till bolagsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Ansvaret fullgörs bland annat genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsen består av tio ledamöter valda av aktieägarna vid årsstämman 2017. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter. Därutöver ingår i styrelsen tre arbetstagarledamöter med suppleanter, vilka utses av sina respektive arbetstagarorganisationer enligt svensk lag.

Essitys bolagsordning innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Styrelsen har inget av bolagsstämman lämnat bemyndigande att besluta om att ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med vd och se till att övriga styrelseledamöter får information och underlag som säkerställer hög kvalitet i diskussion och beslut i styrelsen. Ordföranden leder utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Ordföranden företräder också bolaget i ägarfrågor.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgift, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, är att övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Med avseende på den finansiella rapporteringen övervakar utskottet effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Revisionsutskottet håller sig löpande informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt i förekommande fall om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll avseende bolagets externa revisor. Utskottet mottar och behandlar den till revisionsberättelsen kompletterande rapport över genomförd revision som revisorn avlämnar enligt EU:s Revisionsförordning. Revisionsutskottet informerar styrelsen om sina iakttagelser och resultatet av revisionen. Revisionsutskottet granskar också och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet. I den delen uppmärksammas särskilt om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision. Utskottet utvärderar också revisorns arbete och lämnar förslag till bolagets valberedning om val av revisor för nästkommande mandatperiod.

Revisionsutskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktör samt har beslutanderätt i dessa frågor för bolagets ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i koncernen.

Internrevision

Internrevision utvärderar och förbättrar effektiviteten i Essitys interna styrning och kontroll samt riskhantering. Funktionen rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen när det gäller internrevisionsfrågor. Internrevisorerna är geografiskt placerade runt om i världen där Essity har verksamhet. Funktionen utvärderar bland annat Essitys interna processer för försäljning, finansiell rapportering, IT-system, personalrelaterade frågor, olika typer av projekt och efterlevnaden av Essitys policyer, bl.a. bolagets uppförandekod. Funktionen arbetar även med rådgivning i internkontrollfrågor och riskhantering.

Verkställande direktör (vd)

Essitys vd och koncernchef ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sitt stöd har han en koncernledning, vars arbete vd leder. Koncernledningen består av vd, CFO, fyra affärsenhetschefer, tre chefer för de globala enheterna samt fem chefer för koncernfunktionerna. I styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion för vd klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Vd tar i samråd med styrelsens sekreterare och ordföranden fram dokumentation och underlag för styrelsens arbete.

Affärsenheter och globala enheter:

 • Health and Medical Solutions, erbjuder incontinence products i Europa och Nordamerika och medical solutions i Asien, Europa och Nordamerika.
 • Consumer Goods, erbjuder consumer tissue, baby care och feminine care i Europa, Mellanöstern och Afrika.
 • Latin America, erbjuder consumer tissue, baby care, incontinence products, medical solutions, feminine care och professional hygiene i Latinamerika.
 • Professional Hygiene, erbjuder professional hygiene i Europa och Nordamerika.

Utöver affärsenheterna har Essity tre globala enheter:

 • Global Hygiene Category (GHC) med globalt ansvar för kund- och konsumentvarumärken samt innovation.
 • Global Hygiene Supply Tissue (GHS-T) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Consumer Tissue och Professional Hygiene.
 • Global Hygiene Supply Personal Care (GHS-PC) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Personal Care.

Essitys affärsenheter följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Affärsenheterna har fullt delegerat ansvar att driva och utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad. Affärsenheterna ansvarar för sitt operativa resultat, kapital och kassaflöde. Affärs- och resultatläge följs upp månadsvis med hela koncernledningen. Så kallade Business Review-möten sker varje kvartal där ledningen för varje affärsenhet personligen möter vd och CFO med flera. Dessa möten kompletterar den dagliga uppföljningen av verksamheten. Genom arbetsordningar och instruktioner säkerställs att en rad frågor av väsentlig betydelse underställs koncernchefen och moderbolagets styrelse. Essity delar upp och redovisar sin affär i tre affärsområden – Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Externa revisorer

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Essitys årsredovisning och koncernredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning och avger revisionsberättelse.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Så här styrs Essity (organigramm)

Regelverk

Vissa interna regelverk
 • Bolagsordning
 • Styrelsens arbetsordning, inklusive instruktion för Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet
 • Vd-instruktion
 • Uppförandekod
 • Policydokument (exempelvis finans, kommunikation, risk management, pension, HR och mångfald) och instruktioner
Vissa externa regelverk
 • Svensk aktiebolagslag
 • Svensk årsredovisningslag
 • IFRS
 • EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR)
 • Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Regelefterlevnad på aktiemarknaden

Essity har inte sanktionerats av Finansinspektionen, börsens disciplinnämnd eller någon annan myndighet eller självreglerande organ för överträdelse av de regler som gäller på aktiemarknaden.

Läs mer om Essitys bolags-styrning på www.essity.com

 • Bolagsordning
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Information från valberedningen inför årsstämma år 2018 (sammansättning, förslag och arbete)
 • Övrig information inför årsstämman 2018 (kallelse, styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare, information om anmälningsrutiner för deltagande i stämman med mera)