Essity-aktien

Den 15 juni 2017 noterades Essity Aktiebolag (publ) på börsen Nasdaq Stockholm. Essity-aktien är noterad och handlas på börsen Nasdaq Stockholm och som depåbevis (ADR nivå 1) i USA genom Deutsche Bank. Sista betalkurs 2017 för Essitys B-aktie på Nasdaq Stockholm var 233,00 SEK. Essitys börsvärde per den 31 december 2017 uppgick till 164 miljarder SEK. Under perioden 15 juni–31 december 2017 sjönk aktiekursen för Essitys B-aktie med 6 procent. Motsvarande period sjönk OMX Stockholm 30 index med 3 procent. Den högsta slutkursen för Essitys B-aktie under året var 252,10 SEK, vilken noterades den 5 december. Den lägsta slutkursen var 215,50 SEK från den 21 augusti. Den föreslagna utdelningen är 5,75 SEK per aktie, se vidare under Utdelning och utdelningspolicy.

Index

På börsen Nasdaq Stockholm ingår Essity bland annat i OMX Stockholm 30 index, OMX Nordic 40 och inom sektorn Personal & Household Goods inom Consumer Goods. Förutom de index som är direkt knutna till Stockholmsbörsen finns Essity med i andra index som exempelvis FTSE Eurofirst Index och FTSE All World Index. Inom MSCI ingår Essity i Household Products inom Consumer Staples. Essity finns också representerat i hållbarhetsindex som FTSE4Good Global index, ett index som mäter resultat och prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar. Essity ingår även i ECPI-indexen och Global 100 index.

Likviditet

Under 2017 omsattes det på Nasdaq Stockholm cirka 180 miljoner Essity-aktier, motsvarande ett värde av cirka 42 miljarder SEK. Dagsomsättningen för Essity på Nasdaq Stockholm uppgick i genomsnitt till cirka 1,3 miljoner aktier, motsvarande ett värde av cirka 306 MSEK. Under året omsatte handeln vid Cboe cirka 25 miljoner Essity-aktier, handeln vid Turquoise cirka 5 miljoner Essity-aktier och handeln vid övriga handelsplatser cirka 1 miljon Essity-aktier.

Ägande

Aktiekapitalet ägs till 44 procent av svenskregistrerade ägare och 56 procent av utländska ägare. Den största andelen av de utlandsregistrerade ägarna återfinns i USA och Storbritannien. Av Essitys aktieägare gör minst 23 procent en utvärdering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utdelning och utdelningspolicy

Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,75 SEK per aktie för verksamhetsåret 2017. Utdelningen 2017 motsvarar en direktavkastning på 2,5 procent, beräknat på Essitys aktiekurs vid utgången av året.

Aktiekursutveckling 15 juni 2017–31 december 2017

Aktiekursutveckling (stapel- och llinjediagram)

Fördelning av anskaffningskostnad för SCA-aktier med anledning av utdelning av aktier i Essity Aktiebolag (publ)

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie A, bör 21 procent hänföras till dessa aktier och 79 procent till erhållna aktier i Essity Aktiebolag (publ), serie A. Av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie B, bör 20 procent hänföras till dessa aktier och 80 procent till erhållna aktier i Essity Aktiebolag (publ), serie B.