Koncernens kassaflödesanalys KF

 

 

2017

 

2016

 

2015

Koncernen

Not

MSEK

MEUR1)

 

MSEK

MEUR1)

 

MSEK

MEUR1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,63 (9,46; 9,35) har använts.

2)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Balanskursen 9,84 (9,56; 9,13) har använts.

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR Resultat före skatt

 

10 723

1 113

 

8 173

864

 

8 856

947

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 

5 717

594

 

6 791

718

 

4 635

496

 

 

16 440

1 707

 

14 964

1 582

 

13 491

1 443

Betald skatt

B4

–2 971

–308

 

–3 782

–400

 

–2 194

–235

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

13 469

1 399

 

11 182

1 182

 

11 297

1 208

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

 

–1 703

–177

 

1 059

112

 

–1 407

–150

Rörelsefordringar

 

1 522

158

 

–298

–31

 

–1 029

–110

Rörelseskulder

 

–559

–58

 

835

88

 

1 919

205

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

12 729

1 322

 

12 778

1 351

 

10 780

1 153

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsförvärv

F6

–13 070

–1 357

 

–4 416

–467

 

–72

–8

Avyttringar

F6

29

3

 

369

39

 

49

5

T:2 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar

 

–6 160

–640

 

–6 339

–670

 

–5 679

–607

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

152

16

 

83

9

 

207

22

Utbetalning av lån till utomstående

 

–287

–30

 

 

Återbetalning av lån från utomstående

 

 

184

19

 

186

20

Försäljning av värdepapper

 

 

 

2 046

219

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–19 336

–2 008

 

–10 119

–1 070

 

–3 263

–349

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande

 

28

3

 

435

46

 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

–2

 

 

–11

–1

Förändring fordringar på koncernbolag

 

952

99

 

10 403

1 100

 

–382

–41

Upptagna lån

 

31 037

3 222

 

16 148

1 708

 

11 100

1 187

Amortering av lån

 

–25 982

–2 697

 

–15 614

–1 651

 

–14 657

–1 568

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande

 

–285

–30

 

–190

–20

 

–216

–23

Utdelning

 

 

 

Transaktioner med aktieägarna

 

838

87

 

–14 571

–1 541

 

–2 225

–238

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

6 586

684

 

–3 389

–358

 

–6 391

–684

Periodens kassaflöde

 

–21

–2

 

–730

–77

 

1 126

120

Likvida medel vid periodens början2)

 

4244

444

 

4 828

529

 

3 806

399

Kursdifferens i likvida medel

 

–116

–25

 

146

–8

 

–104

10

Likvida medel vid periodens slut2)

E2

4 107

417

 

4 244

444

 

4 828

529

För koncernens likviditetsreserv se avsnittet Risker och riskhantering.

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

MSEK

2017

2016

2015

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar

6 110

5 701

5 606

Resultat vid försäljning och byten av tillgångar

8

51

22

Resultat vid försäljning av värdepapper

–970

Resultat vid avyttringar

–17

–149

Ej utbetalt avseende effektiviseringsprogram

3

578

180

Utbetalningar avseende effektiviseringsprogram, tidigare skuldfört

–435

–196

–274

Omvärdering av tidigare andel vid förvärv

–72

Reservering för pågående konkurrensmål

813

Reservering för skatt av engångskaraktär avseende anläggningstillgångar

459

Reversering av reserv för pågående konkurrensmål

–248

Övrigt

–91

–7

71

Summa

5 717

6 791

4 635

T:2 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar

MSEK

2017

2016

2015

Åtgärder för att höja verksamhetens kapacitetsnivå (strategiska investeringar)

–2 101

–2 033

–2 179

Åtgärder för att bibehålla kapacitetsnivån (löpande investeringar)

–4 064

–4 306

–3 500

Investering via finansiell leasing

5

Summa

–6 160

–6 339

–5 679

Betalda räntor, MSEK

2017

2016

2015

Betald ränta

–845

–879

–1 135

Ränta koncernbolag

106

130

Erhållen ränta

156

78

56

Summa

–689

–695

–949