Koncernens resultaträkning RR

 

 

2017

 

2016

 

2015

Koncernen

Not

MSEK

MEUR1)

 

MSEK

MEUR1)

 

MSEK

MEUR1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,63 (9,46; 9,35) har använts.

2)

Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK, 103,7 MEUR.

3)

Inkluderar ej försäljning av värdepapper, 970 MSEK, 103,7 MEUR.

4)

Enligt styrelsens förslag.

5)

Indikativ vinst per aktie under antagande att antalet utgivna aktier i Essity den 31 december 2016 och 2015 motsvarat antalet utgivna aktier i Essity den 31 december 2017 (702,3 miljoner).

Nettoomsättning

B1

109 265

11 343

 

101 238

10 706

 

98 519

10 537

Kostnad för sålda varor

B2

–76 899

–7 983

 

–72 438

–7 661

 

–71 898

– 7 689

Jämförelsestörande poster – kostnad såld vara

B2

–509

–53

 

–532

–56

 

–267

–29

Bruttoresultat

 

31 857

3 307

 

28 268

2 989

 

26 354

2 819

Försäljnings- och administrationskostnader m.m.

B2

–19 130

–1 986

 

–16 965

–1 794

 

–16 216

–1 734

Jämförelsestörande poster – försäljnings- och administrationskostnader

B2

–346

–36

 

–2 113

–223

 

–252)

–32)

Intäkter från andelar i intresseföretag och joint venture

 

169

18

 

157

17

 

198

21

Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA)

 

12 550

1 303

 

9 347

989

 

10 311

1 103

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

B2

–560

–58

 

–159

–17

 

–133

–14

Jämförelsestörande poster – förvärvsrelaterade immateriella tillgångar

B2

–85

–9

 

–180

–19

 

–494

–53

Rörelseresultat

 

11 905

1 236

 

9 008

953

 

9 6842)

1 0362)

Finansiella intäkter

E7

158

16

 

202

21

 

3123)

333)

Finansiella kostnader

E7

–1 340

–139

 

–1 037

–109

 

–1 140

–121

Resultat före skatt

 

10 723

1 113

 

8 173

865

 

8 856

948

Skatter

B4

–1 938

–201

 

–3 931

–416

 

–2 278

–244

Periodens resultat

 

8 785

912

 

4 242

449

 

6 578

704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

8 116

843

 

3 800

402

 

6 129

656

Innehav utan bestämmande inflytande

 

669

69

 

442

47

 

449

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie – moderbolagets aktieägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie före och efter utspädningseffekter

 

11,56

1,2

 

5,45)

0,65)

 

8,75)

0,95)

Utdelning per aktie, SEK

 

5,754)

 

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

8 116

843

 

3 800

402

 

6 129

656

Medelantal aktier före utspädning, miljoner

 

702,3

 

 

702,3

 

 

702,3

 

Medelantal aktier efter utspädning, miljoner

 

702,3

 

 

702,3

 

 

702,3