Finansiell flerårsöversikt

MSEK

2017

2016

2015

2014

1)

2015 inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK.

2)

2017, 2016, 2015 och 2014 inkluderar jämförelsestörande poster om –855 MSEK, –2 645 MSEK, –292 MSEK, –1 009 MSEK.

3)

2017, 2016, och 2015 inkluderar jämförelsestörande poster om –85 MSEK,–180 MSEK, –494 MSEK.

4)

2015 inkluderar ej försäljning av värdepapper, 970 MSEK.

5)

Genomsnittsberäkning av sysselsatt kapital beräknas med 5 mätpunkter.

6)

Nyckeltal definieras på Definitioner.

7)

Indikativt under antagande att antalet utgivna aktier i Essity den 31 december 2016, 2015 och 2014 motsvarat antalet utgivna aktier i Essity den 31 december 2017 (702,3 miljoner).

8)

Utdelning 2017 avser föreslagen utdelning.

RESULTATRÄKNING

 

 

 

 

Nettoomsättning

109 265

101 238

98 519

87 997

Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA)1)

12 550

9 347

10 311

8 486

Personal Care

5 937

4 283

3 997

3 528

Consumer Tissue

4 084

4 450

3 846

3 858

Professional Hygiene

4 004

3 836

3 497

2 918

Övrig verksamhet2)

–1 475

–3 222

–1 029

–1 818

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar etc.3)

–645

–339

–627

–126

Rörelseresultat

11 905

9 008

9 684

8 360

Finansiella intäkter4)

158

202

312

416

Finansiella kostnader

–1 340

–1 037

–1 140

–1 156

Resultat före skatt

10 723

8 173

8 856

7 620

Skatter

–1 938

–3 931

–2 278

–1 939

Periodens resultat

8 785

4 242

6 578

5 681

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

 

 

 

Anläggningstillgångar (exkl. finansiella fordringar)

105 398

77 238

67 483

69 519

Fordringar och varulager

34 664

29 917

29 171

28 207

Anläggningstillgångar till försäljning

42

156

120

60

Finansiella fordringar

1 700

1 052

766

2 849

Kortfristiga finansiella tillgångar

1 105

1 677

12 983

14 024

Likvida medel

4 107

4 244

4 828

3 806

Summa Tillgångar

147 016

114 284

115 351

118 465

Eget kapital

42 289

33 204

42 986

39 675

Innehav utan bestämmande inflytande

7 281

6 376

5 289

5 250

Avsättningar

11 631

9 145

6 675

8 189

Låneskulder, räntebärande

54 838

36 873

34 717

40 787

Rörelse– och övriga ej räntebärande skulder

30 977

28 686

25 684

24 564

Summa skulder och eget kapital

147 016

114 284

115 351

118 465

Sysselsatt kapital5)

90 167

73 145

70 115

66 866

Nettolåneskuld, inkl pensionsskulder

52 467

35 173

19 058

25 066

 

 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

12 723

13 031

10 440

9 714

Rörelsens kassaflöde

8 745

8 563

7 550

6 900

Kassaflöde före utdelning

–19 372

359

5 328

4 981

Löpande nettoinvesteringar

–3 911

–4 222

–3 293

–2 861

Expansionsinvesteringar, anläggningar

–2 101

–2 033

–2 179

–1 632

Företagsförvärv

–26 045

–6 540

–92

–492

Avyttringar

29

369

49

205

 

 

 

 

 

NYCKELTAL6)

 

 

 

 

Soliditet, %

29

29

37

33

Räntetäckningsgrad, ggr

10,1

10,8

11,7

11,3

Skuldbetalningsförmåga inkl pensionsskulder, %

26

29

65

40

Skuldsättningsgrad inkl. pensionsskuld

1,06

0,89

0,39

0,56

Skuldsättningsgrad exkl. pensionsskuld

0,99

0,76

0,34

0,45

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,9

12,8

13,8

12,5

Avkastning på sysselsatt kapital exkl jämförelsestörande poster, %

14,9

16,4

15,1

14,2

Avkastning på eget kapital, %

19,8

9,3

13,9

13,3

Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) marginal, %

11,5

9,2

10,5

9,6

Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) marginal exkl. jämförelsestörande poster, %

12,3

11,8

10,8

10,8

Rörelsemarginal, %

10,9

8,9

9,8

9,5

Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %

11,8

11,7

10,6

10,6

Nettomarginal, %

8,0

4,2

6,7

6,5

Kapitalomsättningshastighet, ggr

1,21

1,38

1,41

1,32

Rörelsens kassaflöde, SEK/aktie7)

12,45

12,19

10,75

9,82

Resultat, SEK/aktie7)

11,56

5,41

8,73

7,42

Utdelning, SEK/aktie8)

5,75