M. Noter till moderbolagets räkningar

 1. M1. Rörelseresultat
 2. M2. Personal- och styrelsekostnader
 3. M3. Skatter
 4. M4. Immateriella anläggningstillgångar
 5. M5. Materiella anläggningstillgångar
 6. M6. Andelar
 7. M7. Fordringar hos och skulder till dotterföretag
 8. M8. Övriga kortfristiga fordringar
 9. M9. Finansiella instrument
 10. M10. Övriga kortfristiga skulder
 11. M11. Aktiekapital
 12. M12. Eventualförpliktelser och ställda panter
 13. M13. Årsredovisningen fastställs
 14. M14. Händelser efter balansdagen
 15. M15. Förslag till vinstdisposition
 16. M16. Revisionsberättelse