Resultaträkning RR

MSEK

Not

2017

2016

Administrationskostnader

 

–933

0

Övriga rörelseintäkter

 

367

Rörelseresultat

M1

–566

0

 

 

 

 

Finansiella poster

M9

 

 

Resultat från andelar i dotterföretag

 

2 737

–225

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

491

16

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

–981

–35

Summa finansiella poster

 

2 247

–244

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 681

–244

Bokslutsdispositioner

M3

–1

Skatt på periodens resultat

M3

816

230

Periodens resultat

 

2 496

–14

Rapport över totalresultat

MSEK

2017

2016

Periodens resultat

2 496

–14

Övrigt totalresultat

Summa totalresultat

2 496

–14