Förbättra kontinensvården genom att involvera och stärka patienten

Som representant och generalsekreterare för världens största nätverk av organisationer som företräder äldre, AGE Platform Europe, har Anne-Sophie Parent en omfattande kunskap om framgångsfaktorer när det gäller äldreomsorg. Hon efterlyser en mer patientfokuserad och personlig kontinensvård.

– Inkontinens är en vanlig anledning till att äldre flyttar till vårdhem. I vissa fall trots att de faktiskt skulle kunna stanna kvar hemma längre – om de bara fick rätt stöttning och inkontinensprodukter, säger Parent.

Under 2016 genomförde AGE Platform Europe och Essity en europeisk studie bland personer med inkontinens och närståendevårdare. Studien visade att två av fem ansåg att produkterna inte gav dem tillräckligt. Så många som fyra av tio upplevde ett stört sömnmönster som en följd av användning av dåligt anpassade produkter. Två av fem patienter upplevde att de inte hade något inflytande på de produkter som erbjöds av hälso-och sjukvården. Följaktligen slutade det med att tre av fyra tillfrågade betalade själva för ytterligare produkter.44

Parent menar att alla dessa problem kan undvikas med en bättre medvetenhet, en mer personcentrerad bedömning av behov och vård samt ökat sortiment av produkter.

2 av 5

Två av fem patienter (ikon)

Två av fem patienter tycker att de absorberande eller inneslutande produkter som erbjuds inte ger dem det stöd som behövs.

2 av 5

Två av fem patienter (ikon)

Två av fem patienter säger att de inte har något inflytande på de absorberande eller inneslutande produkter som erbjuds av hälso- och sjukvården.

3 av 4

Tre av fyra patienter (ikon)

Tre av fyra patienter har själva betalat för ytterligare produkter.

– En del personer har av de som skriver ut produkterna för höra att det är normalt att inkontinensskydd känns obekväma. Men det finns ingen anledning till detta när det finns ett stort utbud av produkter som passar för olika behov. Vårdgivare måste erbjuda en mängd olika typer av individanpassade produkter och hålla sig uppdaterade om de senaste produkterna på marknaden.

Parent vill att äldre människor får möjlighet att prova olika typer av produkter, inflytande på produktbeslut och se till att produkterna verkligen är anpassade till deras individuella behov. Detta skulle inte bara förbättra produkternas passform men också ge en känsla av egenmakt.

44Essity and AGE Platform Europe (2016), Management for Containment – A review of current continence care provisions, presented at the 6th Global Forum on Incontinence in 2016.