Fördelarna med att ha individfokus i kontinensvården

Vi kan skapa en kontinensvård som är bättre anpassad till varje individ genom att se patienter som experter och jämlika med vårdprofessionen. Enligt Helle Wijk, docent och biträdande chef för Göteborgs Universitets Centrum för personcentrerad vård, kommer det att kräva en förändring av attityder och maktrelationer inom sjukvården.

– I ett fall upplevde en äldre man inkontinens under natten. Vårdhemmets personal fick veta att mannen hade arbetat som bonde i hela sitt liv bara genom att prata med hans släktingar. Hans läckage uppstod runt klockan fem på morgonen när han var van att vakna. Genom att anpassa schemat skulle urinläckage kunna förhindras.

En nyckel till att genomföra en personcentrerad vård är att kräva och prioritera patientens delaktighet i framtagandet av policyer och riktlinjer.

Djupare kunskap om patienters inkontinens kan leda till

61 %
mindre läckage

59 timmars
effektivitetsvinst per år och patient

56 kg
mindre använt inneslutande eller absorberande produktavfall per år och patient45

– Det tar tid att lyssna på en patients berättelser, men studier visar att det i slutändan sparar tid och leder till bättre vård, säger Helle Wijk.

Att lyssna på patienter, sjukvårdspersonal och andra röster inom kontinensvården är en bas för Essitys innovations- och produktutvecklingsprocess.

– Den traditionella innovationsmodellen är ofta inriktad på att lösa problem, utan en verklig förståelse av individens smärtpunkter och orsakerna bakom dem. Varje smärtpunkt kan brytas ner till en grundorsak och när du hittar de bakomliggande orsakerna kan du börja med att förstå själva kärnfrågan, säger Joshua Carney, Technical Innovation Manager på Essity.

Det är ofta en lång och grundlig process för att verkligen förstå patienternas och deras vårdgivares behov. Det kräver massor av intervjuer, insamling av användarstudier och uppföljning tills du kan börja ta itu med de identifierade bakomliggande orsakerna och komma fram till nya koncept.

En forskningsinsats resulterade i ett digitalt verktyg för att bedöma tömningsmönster bland patienter med inkontinens. Digitala lösningar kan upptäcka när läckage uppstår för att förstå en patients individuella behov. Denna enhet gör det möjligt för människor att optimera sina toalettrutiner och välja lämpliga produkter för användning. Därmed främjar den ett bättre hälsoresultat bland patienter, skapar tidseffektivitet för vårdhemspersonal och minskar avfallet från använda absorberande eller inneslutande produkter.

Woman helping older woman (photo)

– Ett fall där de digitala lösningarna var gynnsamma, var en äldre kvinna som drabbats av utmattning på grund av störd sömn med brist på aptit och energi som följd. Under natten väcktes hon för att antingen gå på toaletten eller för att byta absorptions- eller inneslutningsprodukt, vilket gjorde det svårt för henne att somna om. Dagen därpå var hon trött igen utan aptit och gick till sängs tidigt. De digitala lösningarna gjorde det möjligt för vårdpersonalen att bättre förstå hennes behov och ändra hygienrutinerna så att de inte störde hennes sömn, vilket avsevärt förbättrade hennes välbefinnande. En enkel förändring i hennes hygienrutiner innebar avsevärt förbättrad livskvalitet, säger Joshua Carney.

Följaktligen kan digitala lösningar vara ett komplement till patientens livshistoria. Mycket kan också vinnas genom att kombinera olika digitala lösningar och integrera resultaten.

– Idag arbetar olika aktörer med olika vårdområden, men arbetar sällan tillsammans. När olika aspekter av vården integreras, kan vi förbättra vår förståelse och hitta bättre lösningar. Man kan till exempel samköra information om medicinska intag med inkontinensdata för att upptäcka mönster. Detta kommer att göra det möjligt för personalen att fokusera på det mest väsentliga: att ta hand om patienten, säger Joshua Carney.

45 Essity study on usage of TENA Identifi conducted in March 2017.