Säkerställa god hälsa genom livets olika stadier

”Att vara född med ryggmärgsbråck innebär att nerverna i min rygg är skadade och detta inkluderar nerverna till urinblåsan, vilket orsakar inkontinens. Det innebär att jag alltid måste se till att det finns tillgängliga toaletter och att jag har tillräckligt med tid på mig. Om jag åker till en annan stad måste jag ta reda på var det finns toaletter, och om jag går ut med vänner måste jag ofta gå hem efter en drink, eftersom de flesta restauranger inte har tillgängliga toaletter. Idag är min urininkontinens oftast under kontroll, men det finns fortfarande dagar då jag inte kan lämna huset på grund av avföringsinkontinens”.

Mario, flamländska Spina Bifida och Hydrocephalus-föreningen, Belgien

I början av den här rapporten talade vi om hur barn blir självständiga och hur oerhört viktigt det är att lära sig att sköta sina fysiska behov. Att kunna möta och hantera sina fysiska behov under hela livet är djupt sammanflätat med en känsla av värdighet och egenmakt. Men full kontroll är ett tillstånd som inte är möjligt att uppnå för alla vuxna under livets alla faser. Oavsett om det är en tillfällig situation, som en förlossning eller skada, eller konsekvensen av ett mer permanent tillstånd, så befinner många av oss någon gång i livet i en känslig situation där vi är beroende av andra för att ta hand om vår hygien och hälsa, som till exempel vårdgivande anhöriga eller vårdpersonal.

I dessa utsatta situationer är det viktigt att säkerställa att det sker på ett värdigt sätt och ge individer redskap för att hantera sin situation själva i så hög utsträckning som möjligt. Det kan vara en fråga om anpassning av toaletter för att passa behoven hos alla människor, eller förse dem med rätt redskap för att hantera sina begränsningar. Det kan också vara en fråga om att ändra vårdrutiner och att hitta nya sätt för att anpassa sig till deras individuella behov.

Oavsett om det är en tillfällig situation, som en förlossning eller skada, eller konsekvensen av ett mer permanent tillstånd, så befinner många av oss någon gång i livet i en känslig situation där vi är beroende av andra för att ta hand om vår hygien och hälsa.

Allt eftersom den genomsnittliga livslängden ökar kommer människor att leva längre och friskare liv. Samtidigt kommer ett antal personer som lider av olika tillstånd, och är beroende av vård, att öka. Med detta följer också många utmaningar. I detta kapitel kommer vi att gå igenom några av dessa utmaningar genom att titta på hur samhället kan anpassa sig till olika grupper med särskilda behov. Vi kommer att titta på hur man politiskt kan säkerställa att de enskilda hygienbehoven hos människor som lever med funktionshinder blir besvarade, hur individualiserad vård för människor som lever med inkontinens kan öka livskvaliteten, hur effektiviteten för det stöd som ges inom hälso- och sjukvården fungerar, och hur man genom att förhindra vårdrelaterade infektioner (VRI) kan rädda liv. Tillsammans påverkar dessa utmaningar miljontals människors liv och orsakar onödig skada som kan undvikas.

FN:s hållbara utvecklingsmål för hälsa (SDG-mål 3) betonar vikten av att välbefinnande främjas för alla, oavsett ålder eller förmåga. Vi tror att säkerställande av tillfredsställande hygien- och hälsolösningar för alla, förbättrad kontinensvård och förebyggande av bakteriell spridning kommer att spela en betydande roll för att uppnå detta. Vi behöver arbeta tillsammans för att bygga vidare på de stora framsteg som hittills gjorts inom dessa områden, men mer återstår att göra.