Lokala röster påverkar den politiska processen

Hygienlösningar är oftast inte utformade med hänsyn till personer med funktionshinder. Beslutsfattare, vårdpersonal, familj och medlemmarna i lokalsamhället har sällan kunskapen eller förståelse för hur man bäst tillgodoser behoven hos funktionshindrade. Detta kan leda till frustration och marginalisering. Mycket står därför att vinna på att inkludera fler röster i den politiska processen.

Nadia, 26, är en energisk och frispråkig företags- och inspirationstalare. Hon har varit inblandad i social verksamhet för funktionshindrade i Pakistan och delade med sig av sina erfarenheter av att försöka använda offentliga toaletter. Eftersom hon sitter i rullstol är det största hindret för henne avsaknaden av tillräckligt med utrymme när hon använder en offentlig toalett.

– Eftersom dörrarna på offentliga toaletter öppnas inåt, har jag ofta inte möjlighet att komma in med min rullstol och måste då vänta på att någon ska hjälpa mig och det kan ta för mycket tid. Svårigheterna att få tillgång till toaletter orsakar inte bara besvär utan ökar även risken för njurinfektioner och olyckshändelser bland de funktionshindrade.

Young woman in a wheelchair (photo)

Nadias fall är inte unikt. Oavsett land finns det ofta en brist på hänsyn till de hygienbehov som funktionshindrade har. Toaletter är bara ett exempel. Nadia måste ofta vänta på att någon ska hjälpa henne trots att hon är egentligen är helt självständig i sin rullstol.

Nadia delade nyligen med sig av sin berättelse vid ett nationellt samråd med äldre och funktionshindrade i Lahore, Pakistan. Samrådet genomfördes med stöd av Freshwater Action Network South Asia (FANSA) och WSSCC.43 Under mötet uppmuntrades deltagarna att dela med sig av sina upplevelser, utmaningar och tips för förbättrad tillgång till sanitet och bättre hygienstandarden inför beslutsfattare och lokala regeringstjänstemän i Pakistan.

Rekommendationer från de Sydasiatiska samråden inkluderar:

  • Skapa regelbundna möten för att stärka deltagande och kollektivt beslutsfattande för WASH-anläggningar.
  • Säkerställa tillgänglighet och åtkomst till toaletter på alla offentliga platser, särskilt för kvinnor, äldre och funktionshindrade.
  • Utveckla och upprätthålla normer och standarder som säkerställer att WASH-anläggningar på offentliga platser tar hänsyn till kön och funktionshinder.
  • Underlätta dialogen mellan olika avdelningar för att säkerställa att utsatta gruppers behov tillgodoses genom deras deltagande och delaktighet i planering och genomförande av WASH-program på samhällsnivå.

Källmaterial från Rashid Mahmood, Director, Punjab Urban Resource Center, Lahore och sammankallande FANSA Pakistan

Rekommendationerna från dessa möten delades på den regionala nivån under SACOSAN-konferensen (South Asian Conference on Sanitation), som ägde rum i Pakistan i början av april 2018, med en plan för att använda dessa praktiska exempel som grundläggande information för den ministerdeklaration som kom att godkännas i slutet av konferensen av alla de åtta ländernas regeringar i Sydasien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka på högsta politiska nivå. Denna deklaration fungerar som ett handlingsplan för att uppmuntra till förändring på nationell nivå.

43The consultation was organized by Punjab Urban Resource Centre in collaboration with the Punjab Welfare Trust for the Disabled (PWTD). Additional support was provided by WaterAid.